ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร

กรอกข้อมูลส่วนตัว คุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์และเลือกสาขาที่ต้องการสมัคร
ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

รอบที่1

(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
(11 ธันวาคม 2562 สัมภาษณ์)
(12 ธันวาคม 2562 ประกาสผลสอบ)
(13 ธันวาคม 2562 รายงานตัว ลงทะเบียน)

รอบที่2

(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563)
(31 มกราคม 2563 สัมภาษณ์)
(7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาสผลสอบ)
(10 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว ลงทะเบียน)

รอบที่3

(รับสมัครครั้งที่ 1 ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)
(11 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณ์)
(12 พฤษภาคม 2563 ประกาสผลสอบ)
(รับสมัครครั้งที่ 1 ภาคสมทบ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
(9 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณ์)
(10 พฤษภาคม 2563 ประกาสผลสอบ)
(รับสมัครครั้งที่ 2 ภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 พฤษภาคม 2563)
(30 พฤษภาคม 2563 สอบวัดความถนัดเฉพาะสาขา)
(31 พฤษภาคม 2563 ประกาสผลสอบ)
(รับสมัครครั้งที่ 2 ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2563)
(28 พฤษภาคม 2563 สอบวัดความถนัดเฉพาะสาขา)
(28 พฤษภาคม 2563 ประกาสผลสอบ) (วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2563 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่)
(5 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่)
(8 มิถุนายน 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 (ภาคปกติ))
(6 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่)
(13 มิถุนายน 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ภาคสมทบ)

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ใบสมัคร

เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นใบสมัคร

เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครนำไปยื่นที่สถานศึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครอีกครั้งหนึ่ง และชำระเงินค่าสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร/Document

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คฤหัสถ์) 2 แผ่น
3. สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 2 แผ่น
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 รูป
5. สำเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร) 2 ชุด
6. ระเบียนแสดงผลการศึกาา (รบ.1 -ป, รย.2) 2 แผ่น
7. สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรม/ธรรมศึกษา 2 แผ่น
8. สำเนาหนังสือเดินทาง/Passport Copy 2 Sheet

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร 062-446-3986

Copyrights © 2018 All Rights Reserved
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus