ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร

กรอกข้อมูลส่วนตัว คุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์และเลือกสาขาที่ต้องการสมัคร
ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
(11 ธันวาคม 2562 สัมภาษณ์)
(12 ธันวาคม 2562 ประกาสผลสอบ)
(13 ธันวาคม 2562 รายงานตัว ลงทะเบียน)

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ใบสมัคร

เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นใบสมัคร

เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครนำไปยื่นที่สถานศึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครอีกครั้งหนึ่ง และชำระเงินค่าสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร/Document

1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คฤหัสถ์) 2 แผ่น
3. สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 2 แผ่น
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 รูป
5. สำเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร) 2 ชุด
6. ระเบียนแสดงผลการศึกาา (รบ.1 -ป, รย.2) 2 แผ่น
7. สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรม/ธรรมศึกษา 2 แผ่น
8. สำเนาหนังสือเดินทาง/Passport Copy 2 Sheet

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร 062-446-3986

Copyrights © 2018 All Rights Reserved
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus